Instrukcja

Poniżej przedstawiamy schemat postępowania zmierzającego do rejestracji nazwy numerycznej i alfanumerycznej:

 1. Organizacja, która chce zarejestrować nazwę numeryczną bądź alfanumeryczną, musi wypełnić wniosek o rejestrację. Wraz z dowodem opłaty przesyła go do organu rejestrującego.
 2. Po pobraniu wniosku wnioskodawca wypełnia punkty formularza:
 • w punkcie 1 – podaje się propozycję nazwy alfanumerycznej (uwaga: jeśli wartość ta nie zostanie podana, zarejestrowana zostanie tylko nazwa numeryczna),
 • w punkcie 2 – przy pierwszej rejestracji – nie podaje się wartości numerycznej, ponieważ jest ona nadawana przez organ rejestrujący. W przypadku, gdy organizacja wnioskująca składa wniosek o przydzielenie nazwy alfanumerycznej, a posiada nazwę numeryczną – w punkcie 2 podaje się wartość numeryczną przydzieloną organizacji wnioskującej,
 • w punkcie 3 – podaje się pełną nazwę organizacji wnioskującej,
 • w punkcie 4 – podaje się adres organizacji wnioskującej ze wszystkimi podpunktami,
 • w punkcie 5 – podaje się nazwisko i imię wnioskodawcy,
 • w punkcie 6 – podaje się stanowisko wnioskodawcy,
 • w punkcie 7 – podaje się nazwisko osoby do kontaktu (nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakty między organizacją wnioskującą a organem rejestracyjnym),
 • w punkcie 8 – podaje się numer telefonu punktu kontaktowego,
 • w punkcie 9 – podaje się numer faksu punktu kontaktowego,
 • w punkcie 10 – podaje się adres punktu kontaktowego (wypełnia się w przypadku, gdy adres punktu kontaktowego jest inny niż adres organizacji wnioskującej),
 • w punkcie 11 – podaje się adres e-mail,
 • w punkcie 12 – podaje się adres strony internetowej organizacji wnioskującej,
 • w punkcie 13 – zakreśla się wybraną odpowiedź,
 • w punkcie 14 – zakreśla się wybraną odpowiedź,

Po wypełnieniu wniosku o rejestrację wnioskodawca przesyła do organu rejestrującego:

 1. wniosek o rejestrację,
 2. załączniki (wynikające z wniosku o rejestrację),
 3. dowód wniesienia opłaty rejestracyjnej na konto:

Unizeto Technologies SA
Bank PEKAO SA
III Oddział w Szczecinie
49 1240 3826 1111 0000 4400 6600